Tsinghua University 清华大学

ข้อกำหนดการสมัครปริญญาเอกและปริญญาโทของมหาวิทยาลัย Tsinghua

ปัจจุบันมหาวิทยาลัย Tsinghua มีคณะ 43 คณะที่คัดเลือกนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีจากต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก โดยทั่วไปจะเป็นการสอนสองภาษา จีน หรือ จีนและอังกฤษ และหลักสูตรปริญญาโท 21 หลักสูตร และปริญญาเอก 8 หลักสูตรเป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาษาอังกฤษ สำหรับแผนกการลงทะเบียนและสาขาวิชา โปรดดูแคตตาล็อกของสาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโทโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่างสองถึงสามปี ระยะเวลาการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกโดยทั่วไปคือสามถึงสี่ปี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาโดยตรงในระดับปริญญาเอก โดยทั่วไประยะเวลาการศึกษาจะอยู่ระหว่างสี่ปีถึงระดับปริญญาเอก ห้าปี.


--- คุณสมบัติสำหรับนักศึกษาต่างชาติ:
1. ผู้สมัครจะต้องไม่ใช่พลเมืองจีนที่มีหนังสือเดินทางต่างประเทศ
2. ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโทควรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
3. ผู้สมัครระดับปริญญาเอกควรมีวุฒิปริญญาโท
4. ผู้สมัครควรมีบุคลิกดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี และเต็มใจที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของจีน และกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย Tsinghua
5. ความสามารถภาษาจีน: ความสามารถภาษาจีนของผู้สมัครควรตรงกับความสามารถภาษาจีนที่แผนกประกาศไว้ในแคตตาล็อกมืออาชีพ ตัวอย่างเช่น วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยบางแห่งต้องการ HSK ระดับ 5 หรือสูงกว่า
6. ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สมัครโปรแกรมภาษาอังกฤษควรเป็นไปตามข้อกำหนดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ประกาศไว้ในคู่มือการลงทะเบียนของโปรแกรม

**nบางโครงการมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผลการเรียน ปีการทำงานของผู้สมัคร ฯลฯ สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดดูคำแนะนำในการลงทะเบียนในแค็ตตาล็อกมืออาชีพและโบรชัวร์การลงทะเบียนของโครงการ

Tsinghua University 清华大学

--- วิธีการสมัคร

ผู้สมัครควรเข้าสู่ระบบการสมัครระดับสูงกว่าปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Tsinghua บนเว็บไซต์นี้เพื่อสมัครออนไลน์ภายในเวลาสมัครที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัย Tsinghua (ผู้สมัครสำหรับโปรแกรม Schwarzman Scholars และหลักสูตร MBA ควรสมัครบนเว็บไซต์ที่กำหนดตามข้อกำหนดของโครงการ) กรอก ในข้อมูลการสมัครและอัปโหลดเอกสารการสมัครที่จำเป็น (ดูด้านล่างสำหรับรายการเอกสาร) และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครทางออนไลน์


อ้างอิงเวลาสมัคร (เวลาปักกิ่ง)
15 ตุลาคม 2564 08:00-15 ธันวาคม เวลา 17:00 น. (ชุดแรก)
01 มกราคม 2567 08:00 - 01 มีนาคม 17:00 น. (ชุดที่สอง)

หมายเหตุ: เวลาข้างต้นขึ้นอยู่กับเวลาลงทะเบียนของปี 2021 เวลาสมัครที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับเวลาที่มหาวิทยาลัย Tsinghua ประกาศ

แนะนำให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ก่อนกำหนดเส้นตายของโครงการ วันที่ 14 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นวันหยุดฤดูหนาวของมหาวิทยาลัย Tsinghua ผู้สมัครสามารถสมัครออนไลน์ในระบบได้ต่อไปในช่วงปิดเทอมฤดูหนาว


รายการสมัคร

1. ข้อความส่วนตัว: ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโทจะต้องส่งคำชี้แจงส่วนตัวเท่านั้น ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาเอกต้องส่งคำชี้แจงส่วนตัวและประสบการณ์การวิจัยโดยย่อหรือแผนการวิจัย (ควรกรอกข้อความส่วนตัวตามข้อกำหนดแม่แบบของมหาวิทยาลัย Tsinghua)


2. ใบรับรองระดับ: ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องส่งใบรับรองระดับปริญญาตรี ผู้สมัครระดับปริญญาเอกจะต้องส่งใบรับรองระดับปริญญาโทและปริญญาตรี

(ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถส่งใบรับรองการสำเร็จการศึกษาที่คาดหวังได้ก่อนและต้องเสริมใบรับรองระดับก่อนลงทะเบียน ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาควรจัดเตรียมสำเนาใบรับรองการศึกษาระดับปริญญาที่ผ่านการรับรองพร้อม ๆ กัน สำเนาที่ผ่านการรับรองและใบรับรองระดับต้นฉบับจะรวมกัน เป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียวและอัปโหลดไปยังระบบแอปพลิเคชัน) อ้างถึงวิธีการออกใบรับรอง


3. Transcript: ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องส่ง Transcript ที่สมบูรณ์ในช่วงระยะเวลาระดับปริญญาตรี ผู้สมัครระดับปริญญาเอกจะต้องส่ง Transcript ที่สมบูรณ์ในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี นักศึกษาใหม่สามารถส่งสำเนาผลการเรียนปัจจุบันก่อน และจะต้องส่งใบแสดงผลการศึกษาขั้นสุดท้ายก่อนลงทะเบียน


4. ใบรับรองคะแนน HSK: ผู้สมัครหลักสูตรที่สอนภาษาจีนจะต้องแสดงใบรับรองคะแนน HSK ในระดับที่สอดคล้องกันตามข้อกำหนดของโปรแกรมที่สมัคร สำหรับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โปรดดู "คำแนะนำในการลงทะเบียน" ของแต่ละแผนกในแค็ตตาล็อกการรับสมัคร ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในภาษาจีนผู้สมัครจะต้องแสดงใบรับรองที่ออกโดยโรงเรียนที่พวกเขาสำเร็จการศึกษา หลังจากได้รับอนุญาตจากคณาจารย์ที่สมัครแล้วสามารถได้รับการยกเว้นไม่ให้ส่งใบรับรองคะแนน HSK


5. จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ: ผู้แนะนำจะต้องเป็นรองศาสตราจารย์หรือนักวิชาการที่มีตำแหน่งตรงกันหรือสูงกว่า หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุโสในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถกรอกจดหมายแนะนำออนไลน์ตามคำแนะนำของระบบหรืออัปโหลดสำเนาจดหมายแนะนำที่ลงนามโดยผู้แนะนำ


6. หนังสือเดินทาง: ผู้สมัครจะต้องให้หน้าข้อมูลส่วนบุคคลของหนังสือเดินทางธรรมดาของตน สำหรับผู้ที่เป็นพลเมืองจีนแต่เดิมและต่อมากลายเป็นคนต่างชาติ ตามมาตรา 3 ของกฎหมายสัญชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พวกเขาจะต้องแสดงใบรับรองการยกเลิกทะเบียนบ้านที่ออกโดยสถานีตำรวจซึ่งเป็นที่ตั้งของทะเบียนบ้านเดิม หรือหนังสือรับรองการไม่มีทะเบียนบ้านของจีน


7. บางโครงการต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม (ดูคำแนะนำการลงทะเบียนในแคตตาล็อกมืออาชีพหรือคู่มือการลงทะเบียนสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้อง)


8. สำหรับข้อกำหนดของเอกสารการสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาระดับปริญญาเอกโดยตรง โปรดดูที่ "แนวทางการสมัครนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีสำหรับปริญญาเอก"

Tsinghua University 清华大学

คำแนะนำการสมัคร

1. ใบรับรอง ใบรับรอง และหลักฐานที่อัปโหลดต้องเป็นต้นฉบับในภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ สำหรับเอกสารในภาษาอื่น เอกสารต้นฉบับและการแปลรับรองเป็นภาษาอังกฤษหรือจีนจะต้องอัปโหลดพร้อมกัน โปรดใช้เครื่องสแกนเพื่อสแกนและอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นสี ไม่รับเอกสารที่ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือหรือกล้อง และไม่รับสำเนา


2. สำหรับคำถามเกี่ยวกับปัญหาการสมัคร เช่น การสมัครเอก การสมัครติว และคำแนะนำในการลงทะเบียนในแค็ตตาล็อกมืออาชีพ โปรดติดต่อแผนกสมัครหรือโครงการโดยตรง สำหรับข้อมูลส่วนตัวของติวเตอร์ โปรดตรวจสอบในเว็บไซต์ของการสมัคร สาขา.


3. จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครทางออนไลน์ขณะอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร (ผู้สมัครทุนรัฐบาลจีนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครด้วย) กรุณาสมัครออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในที่ปลอดภัย Tsinghua University จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการดำเนินงานของคุณเองหรือการรั่วไหลของบัญชีและรหัสผ่านการชำระเงินออนไลน์ของคุณ โปรดพิจารณาให้ดีก่อนชำระค่าธรรมเนียมการสมัครทางออนไลน์ หากคุณไม่สามารถสมัครได้ด้วยเหตุผลหลายประการ จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครที่ชำระแล้ว ไม่ว่าการสมัครจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่สามารถขอคืนได้


4. หากเอกสารการสมัครที่อัปโหลดไม่สมบูรณ์หรือยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ใบสมัครจะไม่ได้รับการยอมรับ


5. มหาวิทยาลัยชิงหวาและแผนกรับเข้าเรียนของวิทยาลัยและแผนกต่างๆ มีสิทธิ์กำหนดให้ผู้สมัครบางรายต้องจัดเตรียมเอกสารการสมัครที่เป็นต้นฉบับ/รับรองเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเอกสารรับรองที่ออกโดยหน่วยรับรองที่ได้รับมอบหมายเพื่อตรวจสอบต่อไป


6. เนื่องจากระบบการศึกษาของบางประเทศแตกต่างจากจีน โปรดดูข้อกำหนดระดับการศึกษาของผู้สมัครจากบางประเทศที่เว็บไซต์นี้


7. ไม่ว่าการสมัครจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม เอกสารประกอบการสมัครจะไม่ถูกส่งคืน

8. หากหน่วยงานระดับสูงออกนโยบายใหม่ มหาวิทยาลัย Tsinghua จะทำการปรับเปลี่ยนตามนั้น


9. ผู้สมัครควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลการสมัครและเอกสารการสมัครที่ให้มาเป็นความจริงและถูกต้อง เมื่อหน่วยรับสมัครหรือแผนกรับรองยืนยันว่าไม่เป็นความจริง การสมัคร การรับเข้าเรียน หรือคุณสมบัติการศึกษาจะถูกยกเลิก


10. ผู้สมัครที่มีปัญหาด้านจรรยาบรรณทางวิชาการ จรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือ ฯลฯ จะไม่เข้ารับการคัดเลือกหรือตัดสิทธิ์ในการศึกษาต่อเมื่อตรวจสอบแล้ว


11. ข้อมูล เอกสาร และข้อความที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่หรือส่งถึงผู้สมัครโดยมหาวิทยาลัย Tsinghua และแผนกรับสมัครที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล ข้อความ ฯลฯ ให้ถือว่าจัดส่งแล้ว และทุกอย่างที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อส่วนบุคคลของผู้สมัคร ฯลฯ ผลที่ตามมาจะต้องตกเป็นภาระของผู้ยื่นคำร้องเอง

Tsinghua University 清华大学--- การสอบและการรับเข้าเรียน

มหาวิทยาลัย Tsinghua เลือกและยอมรับนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีระดับนานาชาติโดยใช้ระบบ "การตรวจสอบการสมัคร" นั่นคือการทบทวนเอกสารการสมัครและการประเมินที่ครอบคลุม เอกสารประกอบการสมัครจะได้รับการตรวจสอบโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของแผนกที่เกี่ยวข้อง และผู้สมัครรับการประเมินแบบครอบคลุมจะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบอย่างละเอียด การประเมินที่ครอบคลุมโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์ และเนื้อหา รูปแบบ ข้อกำหนด และการจัดการเวลาที่เฉพาะเจาะจงจะถูกกำหนดโดยแต่ละแผนกและจะแจ้งให้ผู้สมัครที่เข้าสู่การประเมินที่ครอบคลุม


มหาวิทยาลัยชิงหวาพิจารณาผลการทบทวนเนื้อหาและการประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วน คัดเลือกผู้สมัครที่ดีที่สุด และกำหนดรายชื่อการรับเข้าเรียน สามารถสอบถามผลการรับเข้าเรียนได้ผ่านระบบการสมัครบัณฑิตของมหาวิทยาลัย Tsinghua (สามารถสอบถามโปรแกรม Schwarzman Scholars และหลักสูตร MBA ได้จากเว็บไซต์การลงทะเบียนดั้งเดิม) สำหรับผู้ที่ได้รับการยอมรับ จะมีการออกจดหมายตอบรับจาก Graduate Admissions Office ของมหาวิทยาลัย Tsinghua


-- ทุนการศึกษา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัย Tsinghua ส่วนใหญ่มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่เต็มเวลาระดับนานาชาติที่โดดเด่นดังต่อไปนี้:


ทุนรัฐบาลจีน. โดยทั่วไป ทุนรัฐบาลจีนเต็มรูปแบบจะอุดหนุนค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าที่พัก และประกันสุขภาพ ทุนรัฐบาลจีนบางทุนจะรวมทุนรัฐบาลจีนเต็มจำนวนหนึ่งหรือหลายรายการเท่านั้น นักศึกษาทุนรัฐบาลจีนทุกคนต้องได้รับการพิจารณาประจำปีอย่างเข้มงวด

ทุนค่าเล่าเรียน. ตัวอย่างเช่น ทุนรัฐบาลปักกิ่งสำหรับนักศึกษาต่างชาติมอบเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนหรือบางส่วน ระยะเวลาการระดมทุนคือ 1 ปีการศึกษา และสามารถสมัครได้ทุกปี


--- ที่พัก

เนื่องจากจำนวนห้องในวิทยาเขตมีจำกัด การสมัครห้องจะถูกจองทางออนไลน์และเป็นแบบมาก่อนได้ก่อน เฉพาะนักเรียนที่จองสำเร็จภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้นที่สามารถย้ายเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์นักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัยได้ นักศึกษาที่ไม่สามารถจองอพาร์ตเมนต์สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องติดต่อที่พักนอกวิทยาเขตด้วยตนเอง


--- การขอวีซ่าและการรับเข้าเรียน
ผู้สมัครที่รับเข้าเรียนควรนำหนังสือเดินทางธรรมดา, "ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา" และเอกสารแนบในเอกสารการสมัคร, "แบบฟอร์มการสมัครวีซ่าเพื่อการศึกษาในประเทศจีน", "แบบฟอร์มการตรวจร่างกายสำหรับชาวต่างชาติ" และรายงานทางการแพทย์ต้นฉบับทั้งหมดไปยังสถานทูตจีน ในประเทศของตน (สถานกงสุล) ขอวีซ่าไปประเทศจีน (ข้อกำหนดเฉพาะขึ้นอยู่กับข้อมูลของสถานทูตและสถานกงสุล) ผู้สมัครจะต้องถือหนังสือเดินทางธรรมดาและวีซ่า X1 เพื่อเข้าประเทศ ไปที่มหาวิทยาลัย Tsinghua เพื่อทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นตามวันที่ระบุในเอกสารการรับเข้าเรียน และกรอกขั้นตอนการสมัครใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังจากเข้าประเทศ เวลาเข้าวารสารโดยทั่วไปคือช่วงกลางถึงปลายเดือนสิงหาคมและเอกสารการรับเข้าเรียนเฉพาะจะมีผลเหนือกว่า

นักศึกษาใหม่จะต้องนำต้นฉบับที่จำเป็นสำหรับใบรับรองการศึกษาระดับปริญญาสำหรับโรงเรียนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการรับเข้าเรียน และส่งต้นฉบับของใบรับรองระดับปริญญาที่ออกโดยบัณฑิตวิทยาลัยหรือหน่วยงานรับรอง ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าเรียนจะถูกตัดสิทธิ์จากการเรียน


--- ค่าใช้จ่าย (เป็น RMB)
1. ค่าสมัคร 800 หยวน
2. ค่าเล่าเรียนและค่าวิทยาศาสตร์ต่างกันมาก (ปริญญาโท 28000-99000 หยวน/ปี, ปริญญาเอก 32,000-40000 หยวน/ปี) แอดไลน์ (@lifpthailand) เพื่อปรึกษาเจ้าหน้าที่ LIFP ได้
3. เบี้ยประกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการรักษาตัวในโรงพยาบาล: 800 หยวน / ปีการศึกษา
4. ค่าที่พัก:
ห้องเตียงใหญ่-ห้องน้ำรวม 14,600 RMB/ปี
ห้องคู่-ห้องน้ำอิสระ 29,200 หยวน/ปี
ห้องเดี่ยว-ห้องน้ำอิสระ 29,200 หยวน/ปี

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่ม Line และติดต่อเจ้าหน้าที่ LIFP เพื่อขอรับข้อมูลได้

คลิ๊กเพื่อสมัคร

สอบถามข้อมูลทุนเพิ่มเติมได้ที่  097-101-9296091-793-3986
หรือแอดไลน์ :Line1: @lifpthailand   Line2:lifpthailand

>> ข้อกำหนดการสมัครปริญญาเอกและปริญญาโทของมหาวิทยาลัย Tsinghua

>> คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสมัครระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Tsinghua

>> อันดับมหาวิทยาลัยในจีน 2021

อันดับมหาลัยปักกิ่ง  มหาวิทยาลัยในปักกิ่ง   Beijing 

>> อันดับมหาวิทยาลัยในจีน 2021   >> มหาวิทยาลัยในจีน

>> มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้     >> มหาวิทยาลัยในเมืองกวางโจว

>> อันดับมหาลัยปักกิ่ง       >>  มหาวิทยาลัยในเมืองซีอาน  

>> อันดับมหาลัยหนานจิง       >>  มหาลัยในจีน เหอเฟย์ 

>> อันดับมหาลัยฉางชา     

#ทุนเรียนต่อจีน ป.เอก 2024 #ทุนเรียนต่อจีน 100% 2567