Nanchang University,

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงใน หนานชาง
ฟรีค่าเทอม + ฟรีค่าที่พัก + ฟรีค่าประกัน + ค่าครองชีพเดือนละ 3500 หยวน 
เมือง : หนานชาง
อายุ : 18-40 ปี
หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 มีนาคม 2567
ข้อกำหนด : GPA : 3.0 ขึ้นไป , HSK 4 : 200 คะแนนขึ้นไป

คณะที่เปิดสอน : 

 • ศิลปะ 
 • เวชศาสตร์คลินิก
 •  ปรัชญา
 •  ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • วารสารศาสตร์และการสื่อสาร 
 • ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์
 • อักษรจีนโบราณ
 • อักษรจีนสมัยใหม่
 • วรรณคดีเปรียบเทียบ
 • เคมี
 •  ชีววิทยา
 • สัตววิทยา
 • จุลชีววิทยา
 •  ประสาทชีววิทยา 
 • พันธุศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การจัดการและวิศวกรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมยานยนต์ 
 •  วิศวกรรมเครื่องกล
 •  การออกแบบเครื่องกลและการผลิตและระบบอัตโนมัติ
 • กลศาสตร์ 
 • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการอาหาร 
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงใน หนานชาง
#ทุนเรียนต่อจีน ป.เอก 2024 #ทุนเรียนต่อจีน 100% 2567