ทุนเต็มจำนวนเมืองต้าเหลียน

ทุนเต็มจำนวนเมืองต้าเหลียน ฟรีค่าเล่าเรียน+ค่าที่พัก+ค่าครองชีพ 1200 หยวนต่อเดือนสำหรับปริญญาตรี

ทุนเต็มจำนวน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก 
1. ทุนเต็มจำนวน : ฟรีค่าเล่าเรียน + ฟรีค่าที่พัก
ค่าครองชีพ: ปริญญาตรี: 1,200 หยวน/เดือน
ปริญญาโท 1,500 หยวน/เดือน
ปริญญาเอก: 1,800 หยวน/เดือน
2. ทุนบางส่วน : ฟรีค่าเล่าเรียน


เวลาสมัคร: เริ่มเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567
ข้อกำหนด:
ปริญญาตรี- HSK4 200 ขึ้นไป
ป.โท และ ป.เอก- HSK ระดับ 5
เกรดเฉลี่ย 3.0 หรือสูงกว่า


คณะที่แนะนำสำหรับปริญญาตรี:
ภาษาและวรรณคดีจีน
การจัดการธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
การออกอากาศและโทรทัศน์
สถาปัตยกรรม
ออกแบบ
คอมพิวเตอร์
ปัญญาประดิษฐ์
เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ


คณะที่แนะนำสำหรับปริญญาโท:
การเงิน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
การค้าระหว่างประเทศ
นิติศาสตร์
ภาษาและวรรณคดีจีน
ออกแบบ
การสอนภาษาจีน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)
การเงินและคณิตศาสตร์ประกันภัย
คณิตศาสตร์ประยุกต์

ทุนเต็มจำนวนเมืองต้าเหลียน

#ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 2024 LIFP-Thailand