ทุนการศึกษาต่อประเทศจีน (ปริญญาโท/ปริญญาเอก)

ทุนการศึกษาต่อประเทศจีน (ปริญญาโท/ปริญญาเอก)

หากต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในจีน สามารถสมัครทุนการศึกษาได้ แต่ในปัจจุบันมีทุนการศึกษาหลากหลายประเภท  โครงการ LIFPChina จึงได้แยกประเภททุนการศึกษาที่พบบ่อยที่สุด4ประเภท :


1.ทุนรัฐบาลจีนCSC   

ปจุบันมีมหาวิทยาลัยจำนวน 289แห่งในจีนสามารถสมัครขอทุนCSCได้ โดยมีข้อกำหนด: HSK5 180 หรือสูงกว่า และเกรดเฉลี่ยที่สูงกว่า 3.2 

ทุนการศึกษา: ทุนเต็มA--ฟรีค่าเล่าเรียน + ฟรีที่พัก + ฟรีประกันภัย + ค่าครองชีพ (3000 หยวนต่อเดือนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท, 3,500 หยวนต่อเดือนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก)

ทุน B-- ฟรีค่าเล่าเรียน + ฟรีที่พัก + ฟรีประกันภัย (หรือ ฟรีค่าเรียนเท่านั้น)


2. ทุนรัฐบาลระดับจังหวัดและระดับเทศบาล

บางจังหวัดและเขตเทศบาลในจีนให้ทุนรัฐบาล เช่น ทุนรัฐบาลเทศบาลเซี่ยงไฮ้ และทุนรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง ทุนการศึกษาแตกต่างกันไป

ตัวอย่างทุนรัฐบาลเทศบาลเซี่ยงไฮ้ (SGS) :

ข้อกำหนดระดับปริญญาโท:  HSK5ระบบใหม่ 180 คะแนนขึ้นไป

ข้อกำหนดระดับปริญญาเอก: HSK6 180 คะแนนขึ้นไป

ทุนA (GPA3.2 หรือสูงกว่า)--ฟรีค่าเล่าเรียน + ฟรีที่พัก (ห้องคู่) + ฟรีประกันภัย + ค่าครองชีพ (3,000 หยวนต่อเดือนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท และ 3,500 หยวนต่อเดือนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก)

ทุน B+ (GPA 2.8 หรือสูงกว่า)-- ฟรีค่าเล่าเรียน + ค่าที่พัก + ฟรีค่าเบี้ยประกัน

ทุน B (GPA 2.8 หรือสูงกว่า)-- ยฟรีค่าเล่าเรียน + ฟรีค่าประกัน


3. ทุนมหาวิทยาลัย 

ทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเพื่อนักศึกษาดีเด่น จะแบ่งเป็นทุนเต็มจำนวนและทุนบางส่วน ส่วน

ทุน A-- ทุนเต็มจำนวน ฟรีค่าเล่าเรียน + ฟรีค่าที่พัก + ค่าครองชีพ

ทุน B คือทุนบางส่วน--            B+: ฟรีค่าเล่าเรียน + ฟรีที่พัก และ B: ฟรีค่าเล่าเรียนฟรี หรือให้ครั้งเดียวจำนวน 10000-30000 RMB 30,000 


4. ทุน "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง"

ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทุนเต็มจำนวนและทุนบางส่วน (แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีความแตกต่างกัน)

ทุน A: ฟรีค่าเล่าเรียน+ค่าที่พัก +ค่าครองชีพ (ปริญญาโท 2,000 หยวน / เดือน, ปริญญาเอก 2500 หยวน / เดือน)

B: ฟรีค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน 

C: ฟรีค่าที่พัก


5. ทุนการศึกษาสถาบันขงจื๊อ

รวม: ค่าเล่าเรียน + ค่าที่พัก + ค่าประกัน + ค่าครองชีพ (3000 หยวน/เดือน)

ข้อกำหนด: HSK5 210 คะแนน, HSKK (ระดับกลาง) 60 คะแนน  ผู้ที่มีข้อตกลงการทำงาน หรือการรับรองที่เกี่ยวข้องของสถาบันการสอน หลังสำเร็จการศึกษา จะได้รับการพิจารณาก่อน

#ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 2024 LIFP-Thailand