ทุนรัฐบาลจีนเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างชาวจีนและประชาชนทั่วโลก ตลอดจนเพื่อพัฒนาการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆในด้านต่างๆ รัฐบาลจีนได้จัดตั้งทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักเรียนดีเด่นจากทั่วทุกมุมโลก อาจารย์และนักวิชาการไปที่มหาวิทยาลัยของจีนเพื่อศึกษาหรือดำเนินการวิจัย
กระทรวงศึกษาธิการของจีนได้มอบหมายให้สภาทุนการศึกษาแห่งประเทศจีน ให้รับผิดชอบในการลงทะเบียนและจัดการนักศึกษาทุนรัฐบาลจีน

ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยในจีน 289 แห่งที่รับหน้าที่ปลูกฝังนักศึกษาทุนรัฐบาลจีน สาขาวิชาครอบคลุมวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรกรรม การแพทย์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การจัดการ การศึกษา ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ปรัชญา ศิลปะ ฯลฯ


1. ทุนเต็มจำนวน
● ค่าเล่าเรียน: รวมค่าอบรม การจัดการ การจัด หรือสนับสนุนนักศึกษาทุนให้ดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬา เยี่ยมชม งานเลี้ยง และกิจกรรมอื่น ๆ โรงเรียนใช้ค่าเล่าเรียนในการประสานงาน
●ค่าที่พัก: ค่าหอพักฟรีหรือเงินช่วยเหลือค่าที่พักสำหรับนักศึกษาทุนรัฐบาลจีน ค่าที่พักได้รับการประสานงานโดยโรงเรียน ผู้ที่อาศัยอยู่ในวิทยาเขตตามระเบียบของโรงเรียนจะได้รับหอพักฟรีซึ่งมักจะเป็นห้องคู่ ผู้ที่เลือกที่พักนอกวิทยาเขตโดยได้รับอนุมัติจากโรงเรียนจะได้รับค่าที่พักที่ออกโดยโรงเรียนเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส . มาตรฐานคือ:
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (นักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี (นักวิชาการทั่วไป): 700 หยวน/เดือน
นักศึกษาระดับปริญญาเอก (นักวิชาการอาวุโส): 1,000 หยวน/เดือน
● มาตรฐานค่าครองชีพ:
นักศึกษาระดับปริญญาตรี: 2,500 หยวน/ รายเดือน      
นักศึกษาระดับปริญญาโทและนักวิชาการทั่วไป: 3,000 หยวน/เดือน
นักศึกษาปริญญาเอกและนักวิชาการอาวุโส: 3,500 หยวน / เดือน

จ่ายโดยโรงเรียนเป็นรายเดือน นักศึกษาทุนที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 15 (รวมวันที่ 15) ของเดือนจะได้รับเงินค่าครองชีพเต็มเดือน ผู้ที่ลงทะเบียนหลังวันที่ 15 จะได้รับค่าครองชีพครึ่งเดือน ค่าครองชีพของผู้สำเร็จการศึกษาจะจ่ายตามวันสำเร็จการศึกษาโดยทางโรงเรียน ในช่วงครึ่งเดือนถัดไป หากนักเรียนทุนเดินทางออกจากประเทศจีนเกิน 15 วัน เนื่องจากเหตุผลส่วนตัวในช่วงเวลาเรียน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพจะถูกระงับในช่วงที่ขาดเรียน


2. ทุนบางส่วน
เป็นส่วนหนึ่งหรือมากกว่าของทุนเต็มจำนวน
#ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 2024 LIFP-Thailand