ทุนเรียนต่อจีน ป.เอก

วิธีการสมัครปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของจีน

จะสมัครเรียนต่อปริญญาเอกที่ประเทศจีนอย่างไร

การสมัครปริญญาเอกในจีนมี 3 ประเภท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบการประเมินใบสมัคร อย่างไรก็ตาม บางโรงเรียนยังคงใช้รูปแบบการสอบแบบใช้กระดาษแบบดั้งเดิม หากคุณกำลังศึกษาระดับปริญญาโทที่ประเทศจีน คุณยังสามารถสมัครปริญญาเอกของโรงเรียนแห่งนี้


ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในจีนค่อยๆ เปลี่ยนไปใช้ระบบประเมินการสมัคร โดยเฉพาะวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 985  เช่น มหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยหนานจิง ล้วนนำระบบการประเมินใบสมัครมาใช้ และมีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่มี นำการสอบแบบเดิมมาใช้

ระบบ "การประเมินใบสมัคร" จะช่วยให้นักเรียนบางคนที่ต้องการพัฒนาตนเองได้สะดวกขึ้นในการสมัคร แล้วถ้าจะสมัครปริญญาเอกต้องเตรียมตัวอย่างไรกับระบบ "การประเมินใบสมัคร" ?

ทุนเรียนต่อจีน ป.เอก

กระบวนการทั่วไปคือ การประเมินโดยอาจารย์ (ผ่าน) → การลงทะเบียนและการส่งเอกสารตาม → เอกสารที่ได้รับอนุมัติให้ไปโรงเรียนเพื่อทำการทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ประการแรก เมื่อสมัครเลือกคณะเรียน เนื่องจากโรงเรียนและคณะต่างๆ มีความแตกต่างกันมาก คุณต้องอ่านหลักเกณฑ์การรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยที่คุณเลือกอย่างรอบคอบ
จากนั้นติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เตรียมการแนะนำตนเอง ประสบการณ์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการทดลอง ใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษ ฯลฯ เมื่อพบกับอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากการประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นขั้นตอนแรก ความประทับใจของอาจารย์ที่ปรึกษาจึงส่งผลโดยตรงต่อขั้นตอนถัดไปของคุณ
เตรียมเอกสารที่ต้องส่งอย่างรอบคอบ แล้วส่งเอกสารตามข้อกำหนดของโรงเรียน โดยทั่วไปรวมถึง: คุณสมบัติทางวิชาการ, ใบรับรองผลการเรียนของโรงเรียน, แบบฟอร์มประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา, แบบฟอร์มใบสมัครแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา, ใบรับรองภาษาอังกฤษ, จดหมายแนะนำสองฉบับพร้อมชื่อรองศาสตราจารย์ ขึ้นไป, แผนการศึกษา, จดหมายแนะนำตัวเองใบรับรองรางวัล, ใบรับรองสิทธิบัตรที่ได้รับ, วารสารวิชาการ ฯลฯ
หลังจากตรวจทานเอกสารแล้วจะมีการสอบวัดคุณสมบัติแบบครอบคลุม ข้อสอบครอบคลุม ได้แก่ การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ หลังจากผ่านการสอบแบบครอบคลุมแล้วเท่านั้นจึงจะได้คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาเอก เนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถาบันและสาขาวิชาที่ท่านเลือก 

สำหรับการสมัครปริญญาเอกในประเทศจีน ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทปัจจุบันต้องได้รับใบปริญญาโทก่อนจึงจะลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาเอกได้
(2) มีความสามารถในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่ง หรือมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการพิเศษ หรือผลทางการเรียนที่สำยอดเยี่อมในบางสาขาที่เกี่ยวข้อง
(3) หมวดหมู่การสมัครไม่ได้กำหนด 
(4) เงื่อนไขการสมัครของแต่ละสถาบันจะแตกต่างกัน ตองมีการเตรียมพร้อมอย่างสูง
เพียงแค่เข้าใจขั้นตอนการสมัคร เราจะสามารถกำหนดทิศทางได้ จากนั้นระบุเป้าหมาย ยึดมั่นในสิ่งนั้น และคว้าปริญญาเอกมาได้สำเร็จ
สุดท้ายนี้ ขอให้นักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวเรียนปริญญาเอกทุกคนจะมีอนาคตที่ดีและสดใส!
#ทุนเรียนต่อจีน ป.เอก 2024 #ทุนเรียนต่อจีน 100% 2567