ทุน มหาวิทยาลัยในเมือง Fujian- ทุนเรียนต่อจีน ป.โท

ทุน มหาวิทยาลัยในเมือง Fujian- ทุนเรียนต่อจีน ป.โท

Xiamen University 厦门大学

1、ทุน มหาวิทยาลัยในเมือง Xiamen University  

จุดเด่นของโครงการนี้:มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 20 ของจีนและอยู่ในอันดับที่ 407 ในโลกของ QS โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญใน “985 Project”, “211 Project” และ “World-Class Disciplinary Construction University” ของจีน


ประเภททุน:
A+:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ฟรีค่าประกัน+ค่าครองชีพ
1、ปริญญาเอก 70000 หยวนต่อปี(ระยะเวลาให้ทุน 3-4 ปี)
2、ปริญญาโท 60000 หยวนต่อปี(ระยะเวลาให้ทุน 2-3 ปี)
3、ปริญญาตรี 50000 หยวนต่อปี(ระยะเวลาให้ทุน 4-5 ปี)


A:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ฟรีค่าประกัน+ค่าครองชีพ (แค่ปริญญาโทและเอก)
1、 ปริญญาเอก 3500 หยวนต่อเดือน(ระยะเวลาให้ทุน 3-4 ปี)
2、 ปริญญาโท 3000 หยวนต่อเดือน(ระยะเวลาให้ทุน 2-3 ปี)


B:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก
C : ฟรีค่าเทอม
** การรับเข้าเรียนตามผลการเรียน ระดับภาษา ความสามารถทางวิชาการ ความคิดเห็นของอาจารย์ จดหมายแนะนำตัว และคุณสมบัติโดยรวม

ค่าสมัคร:600 หยวน

Xiamen University 厦门大学

ปริญญาโท

 • ดนตรี
 • วิจิตรศิลป์
 • ศิลปะ
 • ละครและภาพยนตร์
 • การค้าระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์
 • การเงิน
 • การเงิน
 • การบัญชี
 • การจัดการธุรกิจ
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • การศึกษาระดับนานาชาติของจีน
 • กฎหมายระหว่างประเทศ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ปรัชญา
 • ข่าวและการสื่อสาร
 • การแปล
 • การสอนภาษาจีนในฐานะ ภาษาต่างประเทศ
 • การสอน
 • วรรณกรรมจีน
 • ประวัติศาสตร์โลก
 • ประวัติศาสตร์จีน
 • ฟิสิกส์ทางทะเล
 • นิเวศวิทยา
 • ชีววิทยา
 • เคมี
 • คณิตศาสตร์
 • สถาปัตยกรรม
 • คอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • ปัญญาประดิษฐ์
 • วิศวกรรมการผลิตการบินและอวกาศ
 • สาธารณสุขและเวชศาสตร์ป้องกัน
 • เภสัชศาสตร์


ปริญญาโท(ภาคอินเตอร์)

 • การค้าระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
 • การเงิน
 • การเงินสาธารณะ
 • เศรษฐศาสตร์ระดับภูมิภาค
 • เคมีเชิงกายภาพ
 • กิจการทางทะเล
 • ปรัชญาจีน


2、ทุน มหาวิทยาลัยในเมือง Fuzhou

US News จัดอันดับมหาวิทยาลัย 278 มหาวิทยาลัยจีนอันดับที่ 68 เป็นมหาวิทยาลัยก่อสร้างที่สำคัญของ "211 Project" ของจีนและ "World-Class Disciplinary Construction University" กระทรวงศึกษาธิการของจีน วิทยาศาสตร์ป้องกันราชอาณาจักร และสำนักอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและรัฐบาลประชาชนของมณฑลฝูเจี้ยนร่วมกันสร้างวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยและเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับสูงที่สำคัญในสามจังหวัดของ

ทุน มหาวิทยาลัยในเมือง Fuzhou
ประเภททุน
ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ค่าครองชีพ
1、ปริญญาตรีเดือนละ 800 หยวน
2、ปริญญาโทเดือนละ 1000 หยวน
3、ปริญญาเอกเดือนละ 1200  หยวน


คุณสมบัติ
- HSK5 ,HSK6 (โอกาสสูงกว่า)
- ปริญญาตรีอายุไม่เกิน 30 ปี、ปริญญาโทอายุไม่เกิน 35 ปี,ปริญญาเอกอายุไม่เกิน 40 ปี;
- ค่าสมัคร:400 หยวน


ปริญญาโท
ดนตรี
ศิลปะ 
การออกแบบ
เคมียา
เภสัชวิทยา
ร้านขายยา
สถิติ
การเงิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์
การเงิน
การค้าระหว่างประเทศ
จิตวิทยา
วิทยาการสารสนเทศ
การบัญชี
การจัดการธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์ 
การแปลภาษาอังกฤษ 
วิศวกรรมชีวการแพทย์
กลศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อิเล็กทรอนิกส์ทางกายภาพ
วงจรและระบบ
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์โซลิดสเตต
เศรษฐศาสตร์การศึกษาและการจัดการ
วิศวกรรมการแปรรูปวัสดุ
ภูมิศาสตร์
เคมี
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
วิศวกรรมชีวภาพ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
สถาปัตยกรรม
วิศวกรรมอาหาร
วิศวกรรมควบคุม
การก่อสร้างและ วิศวกรรมโยธา 
การออกแบบอุตสาหกรรม 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร
วิศวกรรมการแปรรูปวัสดุ
วิศวกรรมไฟฟ้า, วงจรและระบบ 
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเครื่องกล 
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมการขนส่ง

กฎหมายระหว่างประเทศ

ทุน มหาวิทยาลัยในเมือง Fuzhou

3、ทุน มหาวิทยาลัยในเมือง  ฝูโจว Fuzhou

จุดเด่นของโครงการนี้: ARWU World Academic Ranking ของมหาวิทยาลัย 701-800 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของจีนอันดับที่ 103 เป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยระดับสูงที่ร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงเกษตรของจีนและรัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยการก่อสร้างมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของมณฑลฝูเจี้ยน และการก่อสร้างที่สำคัญของมณฑลฝูเจี้ยนของมหาวิทยาลัยระดับสูง 3 แห่ง 

เมือง: ฝูโจว
คุณสมบัติ:

 • GPA 3.0 
 • ภาคอินเตอร์: IELTS 6.5,TOEFL 85
 • ภาคจีน:HSK-5

รายละเอียดทุนที่ได้รับ: 

A:ฟรีค่าเทอม+ฟรีค่าที่พัก+ฟรีค่าประกัน+ค่าครองชีพ
(ปริญญาตรี 1500 หยวนต่อเดือน,ปริญญาโท 2000 หยวนต่อเดือน,ปริญญาเอก 2500 หยวนต่อเดือน)
ที่พัก:ปริญญาตรี 4 คน;ปริญญา 2 คน;ปริญญาเอกห้องเดี่ยว

ค่าสมัคร:600元


ปริญญาโท(ภาคจีน)

 • การจัดการธุรกิจ 
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • การจัดการสาธารณะ 
 • สถาปัตยกรรมภูมิทัศน์ (วิศวกรรม)
 •  วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเกษตร 
 • ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม


ปริญญาโท(ภาคอินเตอร์)
 • การจัดการเศรษฐกิจการเกษตรและป่าไม้
 • การจัดการเศรษฐกิจป่าไม้ 
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมศาสตร์ 
 • วิศวกรรมการผลิต 
 • วิศวกรรมเกษตร 
 • ทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับไม้ผล 
 • วิทยาศาสตร์ชา
 • แมลงในการเกษตรและการควบคุมศัตรูพืช
 •  การเพาะพันธุ์ทางพันธุกรรมของป่าไม้
 • ป่าไม้

อันดับมหาลัยฝูเจี้ยน:   



#ทุนเรียนต่อจีน ป.โท 2024 LIFP-Thailand